Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đóng Hội phí và Quyền lợi của Hội viên

17/04/2015 12:26:49 SA

Kể từ ngày 01/01/2015 các Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện việc đóng Hội phí được quyết định trong Điều lệ Hội NSSKVN đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoat động và quản lý Hội;
Căn cứ Điều lệ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khoá VIII đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số         /QĐ-BNV, ngày       tháng        năm 2015;  
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Hội NSSKVN (Khóa VIII);
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng – Trưởng ban Hội viên Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01/01/2015 các Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện việc đóng Hội phí được quyết định trong Điều lệ Hội NSSKVN đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Điều 2. Mức đóng hội phí là 15.000đ (Mười lăm nghìn đồng) một tháng.

Điều 3: Nơi nộp hội phí:
Các hội viên nộp hội phí tại Chi hội đang sinh hoạt. (Trường hợp nơi không có chi hội thì 6 tháng 1 lần các hội viên gửi cho chi hội nơi gần nhất theo đường bưu điện; 3 tháng 1 lần các Chi hội nộp hội phí trực tiếp tại  Văn phòng TW Hội; nếu ở xa thì gửi qua đường bưu điện về VP Hội).

Điều 4: Trích kinh phí hoạt động cho Chi hội.
Chi hội được giữ lại 70% số kinh phí hội viên nộp để tổ chức các hoạt động của chi hội theo nguyên tắc quy định của tài chính. Số tiền (30%) còn lại gửi về Văn phòng hội để  chi cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động khác như: đầu tư hỗ trợ cho sáng tác, biểu diễn, đối ngoại, giao lưu, chi thưởng, thăm hỏi, in tạp chí, sách báo, cước phí bưu phẩm, …

Điều 5: Những hội viên có hoàn cảnh khó khăn do tuổi cao, ốm đau thì Chi hội trưởng lập danh sách báo cáo để Hội miễn đóng hội phí cho các hội viên nói trên.

Điều 6. Chi hội trưởng có trách nhiệm thu, nộp Hội phí với Văn phòng TW Hội và sử dụng phần Tài chính được để lại cơ sở; có sổ theo dõi ghi chép và báo cáo về VP TW Hội (vào cuối năm).

Điều 7. Hội viên nào không đóng Hội phí một năm trở lên (mà không có lý do chính đáng); căn cứ vào báo cáo về việc nộp hội phí của Chi hội – Ban kiểm tra sẽ báo cáo Ban Thường vụ xem xét xóa tên khỏi Danh sách Hội viên Hội NSSKVN theo quy định của Điều lệ đã được phê duyệt.

Điều 8: Chánh văn phòng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Hội viên Ban Chấp hành Chi hội; các Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội NSSVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn