Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội của Ban Tuyên giáo

23/08/2019 10:59:46 CH
Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
Thông báo Tổ chức Đại hội của Đảng đoàn LH các Hội VHNTVN

Thông báo Tổ chức Đại hội của Đảng đoàn LH các Hội VHNTVN

23/08/2019 11:06:06 CH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam,

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Cơ sở

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Cơ sở

23/08/2019 10:47:37 CH

Để triển khai công tác tổ chức Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư TW; hướng dẫn số 87 ngày 25/3/2019 của Ban tuyên giáo TW về “Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội các Hội VHNT và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam”; Thông báo số 22-TB/ĐĐLH ngày 20/6/2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNTVN.

Chỉ thị Đại hội của Ban chấp hành Trung Ương

Chỉ thị Đại hội của Ban chấp hành Trung Ương

23/08/2019 10:40:32 CH

Trong 5 năm qua, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu, coi trọng sáng tác gắn liền với quảng bá tác phẩm.


Văn bản gửi Các Chi hội Hội NSSKVN

Văn bản gửi Các Chi hội Hội NSSKVN

23/08/2019 10:34:44 CH

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cơ sở thành công tốt đẹp, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xin gửi tới các Chi hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam một số văn bản để làm cơ sở tổ chức Đại hội cơ sở như sau: