Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

10/01/2013 3:26:12 CH

Trong xây dựng và phát triển của thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật sân khấu.

ĐẠI HỘI VI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM
(2004 – 2009) (2180 Hội viên)

Đại hội VI Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam diễn ra vào thời điểm nhân dân ta thực hiện thắng lợi chặng đường 5 năm đầu thế kỷ, đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Trong xây dựng và phát triển của thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật sân khấu. Tư tưởng chủ đạo của phát triển văn hóa nghệ thuật là tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển để đưa nền văn hóa của nước ta lên một tầm cao mới gắn chặt với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, với xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, và xây dựng văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội, đảm bảo cho đất nước ta phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Mục tiêu: 

Nghị quyết của Đại hội VI Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xác định:

  • Đưa sự nghiệp Sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến lên, đậm đà bản sắc dân tộc. Trước mắt cần tập trung xây dựng nhiều tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, đầu tư cho sáng tạo, tăng cường công tác quản lý. Đầu tư cho sưu tầm bảo tồn sân khấu truyền thống. Chú trọng tới công tác đạo tạo nghệ sĩ trẻ. Xây dựng đề án sân khấu xã hội hóa.
  • Kiện toàn tổ chức Trung ương Hội trong đó có Nhà xuất bản Sân khấu và Tạp chí Sân khấu, đưa công tác tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển nhiều hội viên trẻ, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống sân khấu.
  • Chăm lo đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ lão thành. Mở rộng hơn nữa giao lưu hợp tác quốc tế với Hiệp hội sân khấu thế giới.
  • Xây dựng quy chế hoạt động giữa Trung ương Hội với các Hội sân khấu địa phương, Liên chi Hội để có tiếng nói thống nhất từ Trung ương tới địa phương.
  • Kết hợp với Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ nội vụ, các cơ quan Ban ngành của Đảng, Chính phủ xây dựng những chế độ chính sách đặc thù cho ngành nghệ thuật sân khấu Việt Nam như tuổi đời diễn viên, chế độ thanh sắc, đi biểu diễn giao lưu thế giới, chế độ đào tạo diễn viên đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đào tạo tác giả, đạo diễn, lý luận, diễn viên, các nhà quản lý nghệ thuật trẻ.
Ban chấp hành: 
NSND Nguyễn Trọng Khôi Chủ tịch /
Trưởng Ban Đối ngoại
NSƯT Lê Chức P.Chủ tịch thường trực /
Trưởng Ban sáng tác
Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh P.Chủ tịch /
Trưởng Ban lý luận
NSND Doãn Hoàng Giang Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật /
Chủ tịch Hội đồng xét khen thưởng
NSƯT Trần Đình Sanh Trưởng Ban kiểm tra
NSND Lê Tiến Thọ Ban Thường vụ
NSND Nguyễn Thị Hoà Bình  
NSƯT Trần Ngọc Giàu  
NSND Lê Khanh  
Nhà viết kịch Huỳnh Khánh  
NSƯT Giang Mạnh Hà  
NSƯT Kiều Loan Trưởng Ban Nhân sự - Hội viên
NSND Bùi Đắc Sừ  
NSƯT Nguyễn Ngọc Bình  
Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương  

 

Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn