Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hội đồng điều hành ITI 2014-2016

20/03/2015 10:22:40 SA

Hội đồng điều hành bao gồm tối đa là hai mươi thành viên, do Đại hội bầu ra. Hội đồng Điều hành bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban điều hành. Hội đồng điều hành họp ít nhất ba lần giữa kỳ Đại hội.

Ban điều hành gồm có Chủ tịch, bốn Phó Chủ tịch, một Thủ quỹ và một Thư ký. Họ làm việc chặt chẽ với Tổng thư ký và gặp nhau ở giữa các cuộc họp Hội đồng điều hành. Mỗi thành viên của Ban Điều hành được nhận thù lao theo trách nhiệm cụ thể.

Dưới đây là Danh sách Ban điều hành 2014-2016:

Executive Board 2014-2016

 Executive Council 2014-2016
 
Mohammed Saif AL-AFKHAM,
Fujairah/UAE

President of ITI worldwide
   
Cecile GUIDOTE ALVAREZ,
Philippines

ITI Spokeperson in front of UNESCO and UN
Executive Council of ITI worldwide
 
Emilya CACHAPERO,
USA
Vice-President Americas of ITI worldwide
   
Alfira ARSLANOVA,
Russia

Executive Council of ITI worldwide
 
Ann Mari ENGEL,
Sweden
Vice-President Europe of ITI worldwide
   
Tatjana AZMAN,
Slovenia

Executive Council of ITI worldwide
 
JI Guoping,
China
Vice-President Asia & Pacific of ITI worldwide
   
Daniel BAUSCH,
Switzerland

Executive Council of ITI worldwide
 
Hamadou MANDÉ,
Burkina Faso
Vice-President Africa of ITI worldwide
 

   
Carlos CELDRAN,
Cuba

Executive Council ofITI worldwid
 
Apostolos APOSTOLIDES,
Cyprus
Treasurer of ITI worldwide
   
Le Quy DUONG,
Vietnam

Executive Council of ITI worldwide
 

Ali MAHSI NOURI,
Sudan
Secretary of ITI worldwide
   
Joachim LUX,
Germany

Executive Council of ITI worldwide
       
Marcio SOUZA,
Brazil

Executive Council of ITI worldwide
       
Fabio TOLLEDI,
Italy

Executive Council of ITI worldwide


Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn