Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Cơ sở

23/08/2019 10:47:37 CH

Để triển khai công tác tổ chức Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư TW; hướng dẫn số 87 ngày 25/3/2019 của Ban tuyên giáo TW về “Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về Đại hội các Hội VHNT và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam”; Thông báo số 22-TB/ĐĐLH ngày 20/6/2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNTVN.

Để tiến hành tổ chức Đại hội cơ sở có hiệu quả và thiết thực, BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xin hướng dẫn cụ thể về các bước tổ chức Đại hội  như sau:  

1. Về mục đích, yêu cầu: 
* Mục đích:
Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ IX (2019 – 2024) là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và nghề nghiệp quan trọng của toàn thể cán bộ, Hội viên nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đất nước, đóng góp tích cực vào sự  nghiệp phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà.

* Yêu cầu:
-  Đại hội đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội (bao gồm cả Liên chi hội và Chi hội)trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động của Hội.
- Đại hội cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của Hội viên trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để Hội phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả về chuyên môn, góp phần đào tạo, hỗ trợ chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho Hội viên sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm có giá trị.
- Đại hội cần kiểm điểm, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục cổ vũ, động viên Hội viên sáng tác những tác phẩm phản ánh về công cuộc đổi mới của đất nước, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Đại hội cần làm tốt công tác Nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội, Liên chi hội và Chi hội khóa mới trên cơ sở kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa cán bộ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
- Tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.   
    
2. Về tiêu chuẩn giới thiệu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch:
Về tiêu chuẩn giới thiệu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch. Ngoài tiêu chuẩn chung như dự thảo Hướng dẫn đã đề cập, các tiêu chuẩn cụ thể cần bám sát vào điều 6 (bỏ qua Điều 5) trong Quy định số 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban Bí thư về “Tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật”.        

3. Đại hội cơ sở và thời gian tổ chức Đại hội cơ sở:
3/1. Đại hội cơ sở là đại hội toàn thể Hội viên tham dự:
Chi hội nào đã tổ chức đại hội được 4  năm thì tiến hành đồng thời với Đại hội cơ sở  (trong đó có nội dung: Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ sắp tới; bầu BCH mới ở Chi hội). 

3/2. Viết Báo cáo và xây dựng Đề án Đại hội cơ sở:
BCH Chi hội dự thảo báo cáo hoạt động, phương hướng công tác nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch Đại hội cơ sở gửi cho các cơ quan chức năng và Lãnh đạo Hội NSSKVN.

3/3. Thời gian Đại hội cơ sở:
Từ tháng 8 đến hết tháng 9/2019 Chi hội lên kế hoạch tổ chức Đại hội (gửi về Văn phòng TW Hội bản Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ và phương hướng công tác;  thời gian tổ chức Đại hội để Lãnh đạo Hội xem xét ra quyết định tổ chức Đại hội cơ sở và công nhận BCH Chi hội mới )

4. Nghi thức tổ chức và các văn bản báo cáo tại Đại hội cơ sở: 
4.1 Nghi thức:
- Trang trí hội trường, có dòng chữ “Đại hội cơ sở Chi hội Hội NSSKVN…… nhiệm kỳ IX (2019 – 2024)”; 
- Khách mời: Mời Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của địa phương (Ủy ban, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Sở Nội vụ, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Hội VHNT) (Nếu là Chi hội địa phương)
Mời Đại diện Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 
- Nghi thức theo Quy định về tổ chức Đại hội
- Có Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội (có trách nhiệm ghi chép và báo cáo về diễn trình và kết quả của Đại hội; các ý kiến đóng góp, bổ sung vào các văn kiện Đại hội).
- Có “Hòm phiếu”; ban kiểm phiếu, … theo Quy chế bầu cử Đại hội.

4.2 Chuẩn bị văn bản góp ý cho BCH Hội NSSKVN:
- Có văn bản đóng góp ý kiến cho bản (Dự thảo) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) của BCH Hội NSSKVN;
- Có văn bản đóng góp ý kiến cho bản (dự thảo) Bản kiểm điểm của BCH Hội NSSKVN nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019).

4.3.  Có văn bản báo cáo kết quả tổ chức Đại hội cơ sở:
Chi hội có báo cáo kết quả phiếu bầu Chi hội trưởng về BCH Hội NSSKVN để có quyết định công nhận. 

4.4  Phát phiếu thăm dò giới thiệu: Nhân sự BCH khóa IX; chức danh Chủ tịch; chức danh Phó chủ tịch Hội và Ban Kiểm tra của Hội NSSKVN cho các Hội viên:
Đoàn Chủ tịch phát phiếu (có mẫu kèm theo) cho các Đại biểu là Hội viên tham dự Đại hội để giới thiệu: BCH; Chủ tịch; Phó chủ tịch Hội; và Ban Kiểm tra.

4.5 Thu, nhận phiếu và niêm phong phiếu giới thiệu thăm dò:
Chi hội trưởng thu nhận lại, có Ban kiểm phiếu lập biên bản và niêm phong các phiếu đã thu về, cho vào phong bì dán lại. (Phong bì phải có chữ ký của Chi hội trưởng ở phần băng dán, sau đó gửi về Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Chi hội nào có con dấu thì đóng dấu giáp lai).

5. Số lượng đại biểu được bầu đi dự Đại hội toàn quốc:
5.1. Bầu Đại biểu chính thức đi dự Đại hội toàn quốc:
Dựa vào tổng số hội viên của Chi hội (Tổ hội) để tính số lượng bầu đại biểu đi dự đại hội toàn quốc gồm: 6 hội viên thì bầu 1 đại biểu. (Chi hội nào số lượng Hội viên được bầu còn dư 4 Hội viên thì bầu thêm 01 đại biểu).

Ví dụ: Chi hội  có  10  Hội viên thì được bầu  2 Đại biểu chính thức
          Chi hội nào có từ 1 đến 9 Hội viên thì chỉ được bầu 1 Đại biểu chính thức

5.2.  Bầu đại biểu dự khuyết: 
Ngoài việc bầu các đại biểu chính thức theo qui định; các Chi hội sẽ tiến hành bầu Đại biểu dự khuyết để bổ sung  khi có đại biểu chính thức trong đoàn không có điều kiện tham dự đại hội (đi công tác đột xuất hoặc không đảm bảo về điều kiện sức khỏe, …) 

Tỉ lệ bầu Đại biểu dự khuyết:
+ Chi hội  nào có 6 đại biểu chính thức thì bầu 1 đại biểu dự khuyết
+ Chi hội  nào có 10  đại biểu chính thức trở lên thì bầu  2 đại biểu dự khuyết.
Lưu ý: Danh sách bầu  đại biểu chính thức và dự khuyết phải có số phiếu quá bán theo số lượng Đại biểu Hội viên dự Đại hội. Đề nghị Chi hội trưởng làm thành  văn bản báo cáo lên Hội NSSKVN, để có cơ sở triệu tập; Chi hội nào có nhiều Đại biểu dự khuyết thì  lập danh sách theo thứ tự xếp từ cao  xuống thấp đến con số được bầu theo quy định.

5.3. Đại biểu đương nhiên: 
Chi hội nào có Ủy viên BCH Hội NSSKVN nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) thì Ủy viên BCH đó là đại biểu đương nhiên. 

6. Cơ sở đánh giá Hội viên đủ tư cách tham gia bầu cử đi dự Đại hội toàn quốc; góp ý cho bản báo cáo Chi hội và bầu BCH Chi hội.
6.1. Hội viên đủ điều kiện:
- Là những nghệ sĩ tiêu biểu về chấp hành đường lối, quan điểm văn hóa văn nghệ của Đảng, hoạt động chuyên môn gương mẫu, chấp hành Điều lệ Hội.

6.2. Hội viên không đủ điều kiện:
- Hội viên đã định cư ở nước ngoài và đã bỏ sinh hoạt Hội. 
- Hội viên không đóng Hội phí 01 năm (theo quy định tại  điều 14  của Điều lệ Hội NSSKVN) mà không có lý do chính đáng.
- Chi hội có Hội viên không đủ điều kiện đề nghị có báo cáo lên BCH Hội để biết trước khi tiến hành Đại hội.

6.3. Góp ý cho Bản báo cáo của Chi hội:
- Góp ý Báo cáo nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2019 – 2024 của Chi hội.

6/4. Bầu BCH Chi hội:
Trong Đại hội cơ sở phải có chương trình tổ chức bầu BCH chi hội (Chi hội trưởng, Chi hội phó), thể thức bầu theo quy định của việc bầu cử tại Khoản 2 Điều 19 tại Điều lệ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009 – 2014) được Bộ Nội vụ phê duyệt.

(Nếu Chi hội nào mới tổ chức Đại hội trong thời gian 3 năm thì không tổ chức Đại hội Chi hội mà chỉ tiến hành góp ý cho Bản báo cáo nhiệm kỳ, Ban kiểm điểm của BCH Hội NSSKVN, Điều lệ Hội sửa đổi bổ sung nhiệm kỳ IX (2019 – 2024); giới thiệu BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra; Bầu Đại biểu chính thức, dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc).

7. Góp ý cho bản (Dự thảo) báo cáo của BCH Hội NSSKVN:
- Góp ý cho bản (Dự thảo) Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) của BCH Hội NSSKVN.
(Đề nghị Chi hội tập trung góp ý nhiều cho phần Phương hướng công tác trong nhiệm kỳ sắp tới).
- Góp ý cho bản (Dự thảo) Kiểm điểm của BCH Hội NSSKVN nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019)
- Góp ý cho bản Điều lệ Hội NSSKVN sửa đổi bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024.

8.  Đề án Ban Chấp hành Hội NSSKVN nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) 
- Số lượng giới thiệu: Không quá 21 người
- Cơ cấu vùng miền (dự kiến) như sau:
+ Trung ương Hội: 04
+ Các đơn vị TW và  Hà Nội: 04 
+ TP.HCM: 04
+ Miền Bắc: 02 
+ Miền Trung: 03
+ Miền Đông Nam Bộ: 01
+ Miền Tây Nam Bộ: 02
+ Lực lượng vũ trang: 01 

Lưu ý: 
Đề nghị giới thiệu các nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho các thành phần sáng tạo tham gia vào BCH gồm: Tác giả; Đạo diễn; Lý luận phê bình; Diễn viên; Nhạc sĩ; Họa sĩ; Biên đạo; Quản lý nghệ thuật,… có đủ năng lực tham gia.

- Ban chấp hành sẽ thành lập các Ban chuyên môn như sau: 
      + Ban sáng tác
      + Ban Lý luận phê bình
      + Ban Hội viên
      + Ban Kinh tế
      + Ban Đối ngoại
      + Hội đồng nghệ thuật.

* Tiêu chuẩn giới thiệu BCH:
- Có trình độ hiểu biết và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, văn học, nghệ thuật.
- Có kiến thức về lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; có năng lực tham mưu trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Có trình độ chuyên môn từ Đại học và trình độ chính trị từ trung cấp trở lên và có sức khoẻ để làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Đã trải qua hoạt động thực tiễn, có tác phong dân chủ, khoa học, có năng lực tập hợp, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, có hiệu quả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
- Là hội viên tiêu biểu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội và các hoạt động của Hội đề ra trong các nhiệm kỳ Đại hội vừa qua; có năng lực tổng kết, dự báo và định hướng sự phát triển của hội; tâm huyết với công tác hội và ngành; có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục hội viên, được hội viên tín nhiệm.
- Có cống hiến và có nhiều thành tựu trong sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, sưu tầm, quản lý… được các hội đồng chuyên môn đánh giá chất lượng cao; được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT; được phong tặng các danh hiệu NSND, NSƯT; được giới chuyên môn và công chúng thừa nhận.

9. Đề án Ban Kiểm tra Hội NSSKVN Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024):
- Ban Kiểm tra của Hội NSSKVN nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) có số lượng 05 người (Đại hội cơ sở thăm dò, giới thiệu không quá 05 người).
- Ban Kiểm tra sẽ bầu trực tiếp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc. 

* Tiêu chuẩn giới thiệu Ban Kiểm tra:
Ngoài các tiêu chuẩn như giới thiệu UV BCH, người được giới thiệu vào Ban Kiểm tra phải hội đủ:
- Có kiến thức về quản lý Nhà nước và công tác kiểm tra trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật.
- Có kiến thức về quản lý kinh tế - tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của công tác kiểm tra.

10. Thăm dò giới thiệu chức danh Chủ tịch - Phó chủ tịch Hội.
- Chủ tịch Hội (Giới thiệu không quá 01 người)
- Phó chủ tịch Hội (Giới thiệu không quá 02 người)

* Tiêu chuẩn để giới thiệu Chủ tịch – Phó chủ tịch Hội (Theo Qui định 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban Bí thư) gồm:
- Tiêu chuẩn chung: (Quy định tại Điều 4 Quy định 284-QĐ/TW)
+ Có trình độ hiểu biết và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, văn học, nghệ thuật.
+ Có kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; am hiểu và có năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Có trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách; đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
+ Đã trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả trong lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật.
- Tiêu chuẩn cụ thể: (Quy định tại Điều 6 Quy định 284-QĐ/TW)
+  Là hội viên tiêu biểu, có năng lực tổng kết, dự báo và định hướng sự phát triển của hội; năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội; tâm huyết với công tác hội và ngành; có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục hội viên; được hội viên tín nhiệm.
+  Có cống hiến, thành tựu trong sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, công trình được hội đồng chuyên môn đánh giá đạt chất lượng cao, hoặc được giới chuyên môn và công chúng thừa nhận.
+  Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của hội, lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên. Người đứng đầu hội ở Trung ương có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.
+  Độ tuổi để bầu làm lãnh đạo hội nói chung không quá 65 tuổi; trường hợp đặc biệt có thể đến 70 tuổi và chỉ áp dụng cho người đứng đầu hội có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và còn đủ sức khoẻ để làm việc.

11. Bầu Đại biểu chính thức và bầu Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội toàn quốc (theo các quy định của việc bầu cử và hướng dẫn tại mục 5: về bầu cử và số lượng Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSSKVN của công văn này).

12. Chương trình Đại hội cơ sở:
1/. Chào cờ
2/. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký 
- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết
4/. Đoàn chủ tịch và thư ký làm việc:
- Thông qua chương trình
- Biểu quyết
- Kiểm tra tư cách đại biểu (thông qua tư cách Đại biểu)
5/. Đọc Báo cáo của BCH Chi hội
- Góp ý báo cáo
- Chi hội trưởng tiếp thu – giải trình – kiến nghị
6/. Khen thưởng
- Đọc quyết định 
- Trao thưởng
7/. Bầu cử BCH Chi hội
- BCH Chi hội từ chức 
- Giới thiệu Hội viên tham gia BCH Chi hội mới (chốt danh sách)
- Giới thiệu Ban bầu cử
- Biểu quyết thông qua Ban bầu cử
- Ban bầu cử ra mắt và đọc quy chế bầu cử
- Biểu quyết của Đại hội
- Phát phiếu Bầu cử
- Hội viên viết phiếu bầu cử
- Ban bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu
8/. Đọc (Dự thảo) Bản Báo cáo tổng kết và (Dự thảo) Bản Kiểm điểm của BCH Hội NSSKVN nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019); (Dự thảo) Điều lệ Hội NSSKVN sửa đổi bổ sung nhiệm kỳ IX (2019 – 2024).
- Góp ý cho các bản Báo cáo và Điều lệ (Thư ký ghi tổng hợp ý kiến)
9/. Phát phiếu thăm dò BCH Hội, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, Ban Kiểm tra
- Các Đại biểu viết phiếu thăm dò
- Thu phiếu, kiểm phiếu và niêm phong để gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc.
10/. Ban Bầu cử công bố kết quả BCH Chi hội cơ sở mới trúng cử
- Ra mắt BCH Chi hội cơ sở (Chi hội trưởng, Chi hội phó)
11/. Bầu cử Đại biểu chính thức, Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSSKVN nhiệm kỳ IX (2019 – 2024).
Dựa vào tiêu chuẩn được phân bổ của Chi hội. BCH Chi hội tổ chức cho các Hội viên giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn để bầu đi dự Đại hội toàn quốc (chốt danh sách bầu).
- Đề cử danh sách
- Thành lập Ban bầu cử
- Phát phiếu bầu
- Hội viên bầu cử
- Ban bầu cử thu phiếu, kiểm phiếu
- Công bố danh sách người trúng cử.
- Bầu Đại biểu dự khuyết (theo quy trình như bầu Đại biểu chính thức)

12/. Lãnh đạo các cấp phát biểu ý kiến

13/. Chi hội trưởng tiếp thu, kết thúc chương trình Đại hội!

14. Dự toán tài chính:
14/1. Chi hội cơ sở thuộc các Tỉnh, Thành:
- Để tổ chức Đại hội cơ sở thành công đề nghị BCH Chi hội ở địa phương làm dự toán tài chính trình các cơ quan ở địa phương để hỗ trợ Đại hội. (Theo văn bản chỉ thị số 31/CT-TW ngày 22/1/2019 của Ban bí thư; và hướng dẫn số 87/HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo ngày 25/3/2019 về tổ chức Đại hội) và văn bản số 6926 ngày 29/7/2019 của Ban Tuyên giáo TW gửi Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội VHNT ở địa phương và hỗ trợ đại biểu dự Đại hội ở Trung ương.

14/2. Chi hội cơ sở ở các đơn vị nghệ thuật TW và Bộ, Ngành.
- BCH Chi hội ở TW và các Bộ, Ngành làm dự toán gửi BCH Hội NSSKVN.

15. Báo cáo thời gian Đại hội cơ sở.
- Các Chi hội ở các địa phương làm việc với các cơ quan chức năng Tỉnh, Thành lên kế hoạch Đại hội cơ sở, báo cáo về Văn phòng Hội để sắp xếp lịch, bố trí đại diện BCH Hội tham dự Đại hội. 
- Các Chi hội ở các đơn vị nghệ thuật TW, các Bộ, Ngành lên kế hoạch Đại hội cơ sở báo cáo về Văn phòng Hội để sắp xếp lịch, bố trí đại diện BCH Hội tham dự Đại hội
- Thời gian báo cáo trước 30/8/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cơ sở từ 30/8 – 10/10/2019
- Trước 15/10/2019 phải báo cáo kết quả Đại hội (những vấn đề trong hướng dẫn Đại hội cơ sở) về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Văn bản báo cáo về Văn phòng Hội theo địa chỉ: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc qua email: skviet1957@gmail.com
(SĐT Phòng Hành chính: 0243. 9434324) 


(Xin lưu ý: Công tác Nhân sự của Đại hội là một nội dung rất quan trọng nhằm bầu ra được 1 Ban chấp hành đủ năng lực, trách nhiệm với công tác Hội và sự nghiệp sân khấu, có kiến thức nghề nghiệp và uy tín với Hội viên cả nước, gương mẫu, tiêu biểu trong hoạt động và cống hiến.

Được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Đại hội thuộc Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. BCH Hội NSSKVN tại cuộc họp lần thứ XII ngày 12/8/2019 đã thống nhất (100%) đề xuất phương án: BCH nhiệm kỳ VIII với trách nhiệm của mình, chủ động giới thiệu 1 Danh sách BCH khóa IX (2019 – 2024) tới các Chi hội cơ sở để tham khảo. (Với kết quả bỏ phiếu thăm dò giới thiệu được 59 người) 

Ngày 19/8/2019, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Hội NSSKVN về công tác chuẩn bị nhân sự BCH khóa IX (2019 – 2024) và có văn bản số 175/CV-LH ngày 19/8/2019 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về “Kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành khóa IX của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam” (Có văn bản kèm theo).

 Căn cứ vào Kết luận nêu trên, cùng với kết quả thăm dò của BCH khóa VIII giới thiệu 59 người tham gia vào BCH khóa IX. Danh sách này có tính tham khảo trong việc thực hiện quyền Dân chủ của các Hội viên dự Đại hội cơ sở. Nếu Chi hội nào yêu cầu được tham khảo thì Đ/c đại diện cho BCH tham dự Đại hội mang theo, sẽ đọc để các Hội viên được biết. Còn Chi hội cơ sở nào không đồng ý, thì danh sách này sẽ không được đọc trong Đại hội, để Đại hội thực hiện tuyệt đối quyền Dân chủ của Hội viên tham dự Đại hội.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong nhận được sự phối hợp và báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đúng thời gian quy định. Đề nghị các đồng chí Chi hội trưởng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ban Tuyên giáo TW, Thông báo của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNTVN, các văn bản có liên quan và Công văn Hướng dẫn đại hội cơ sở của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, để Đại hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) thành công tốt đẹp.

Hội NSSNVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn