Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

26/06/2016 10:44:17 SA

Ngày 22/6/2016, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.


Một tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật toàn quốc năm 2015. Nguồn: youtube
 
Cục NTBD có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Quy định về mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Quyết định này áp dụng đối với Tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ- BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi là Đề án).

Đối tượng được hưởng thù lao bao gồm: Ban Chỉ đạo tham gia chi đạo tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp; Ban Tổ chức tham gia lập kế hoạch và tổ chức tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuỵên nghiệp; Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật tham gia đánh giá tại cuộc thi, liên hoan nghệ .thuật chuyên nghiệp; Thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia công tác phục vụ tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

Về nguyên tắc chi thù lao, việc chi thù lao do người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quyết định; Mức chi thù lao cho tố chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, chất lượng, hiệu quả công việc, mức độ tham gia quản lý, điều hành, phục vụ cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; Thù lao được thanh toán cho tố chức, cá nhân ngay sau khi cuộc thi, liên hoan nghệ thuật kết thúc.


Một tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật toàn quốc năm 2015. Nguồn: youtube

Tổ chức, cá nhân tham gia trên 50% số thời gian diễn ra cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; Tổ chức, cá nhân tham gia một buổi hoặc một chương trình, tiết mục có thời gian quy định tối thiểu bằng 240 phút (4giờ) đủ điều kiện chi thù lao.

Quyết định cũng nêu rõ về cách thính thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng nghệ thuật, thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ. Theo đó, thù lao được tính bằng tích của mức hệ số thù lao và giá trị một đơn vị hệ số thù lao. Trong đó, hệ số thù lao số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia. Giá trị một đơn vị hệ số thù lao thay đổi tùy theo đối tượng hưởng thù lao và tùy vào mức độ tham gia công việc. Đối với thành viên Ban Chỉ đạo, giá trị một đơn vị hệ số bằng 35% đến 55% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên Ban Tổ chức, giá trị một đơn vị hệ số bằng 20% đến 30% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật, giá trị một đơn vị hệ số bằng 65% đến 85% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ, giá trị một đơn vị hệ số bằng 15% đến 20% mức tiền lương tối thiểu.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ các mức thù lao khác. Cụ thể, thù lao thẩm định và duyệt nội dung chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 150.000đồng đến 300.000đồng/l buổi. Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/1 quy chế. Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/1 buổi. Xây dựng và công bố tổng kết, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/bài. Viết tin, bài về cuộc thi, liên hoan của Đề án đăng lên trang thông tin điện tử bằng 10% mức tiền lương tối thiểu/ 1tin, bài. Bồi dưỡng họp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuộc thi, liên hoan tại Đe án: từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/người/cuộc họp.

Cũng theo Quyết định, người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chi thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Gia Linh / cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn