Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Thông báo Tổ chức Đại hội của Đảng đoàn LH các Hội VHNTVN

23/08/2019 11:06:06 CH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam,

Ngày 12/6/2019, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tiến hành Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị Đại hội. Sau khi thảo luận và đại biệu các Bộ, Ban, Ngành cho ý kiến, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thống nhất xây dựng một số nội dung chính trong công tác chuẩn bị Đại hội của các Hội VHNT chuyên ngành trung ương cụ thể như sau:
Tư tưởng chỉ đạo Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm

I. VỀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ phải có chủ đề quán triệt được chủ trương của Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23 Bộ chính trị (khóa X) về “Xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”, đây cũng là cơ sở để hình thành Nghị quyết của Đại hội. Báo cáo gồm có 2 phần:

* Phần I: Kiểm điểm nhiệm kỳ tập trung vào các nội dung chính:
- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị: Đặc biệt chú ý đến khuynh hướng sáng tác, vấn đề quảng bá tác phẩm, tình hình lý luận phê bình, những biện pháp hỗ trợ để kích thích sáng tạo.
- Công tác xây dựng Hội: Phương thức hoạt động, xây dựng bộ máy quy chế tổ chức hoạt động Hội; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ nghệ sĩ trẻ; chính sách đối với văn nghệ sĩ; công tác kiểm tra, giám sát.
- Công tác đối ngoại, giao lưu, hội nhập quốc tế.
- Tổng kết những ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành cần đi sâu vào những chủ trương công tác, các biện pháp, tính kiên định chính trị, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sâu sát hội viên.

* Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới
Tập trung thực hiện Nghị quyết 23 Bộ chính trị (khóa X), Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI), triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng chuyên nghiệp hóa, khắc phục tình trạng nghiệp dư hóa, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo mọi hoạt động.

Mục tiêu phấn đấu là phải có nhiều tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng sâu sắc về xây dựng văn hóa và xây dựng con người.

II. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ
1. Ban Chấp hành các Hội cần xây dựng Đề án nhân sự, cụ thể như sau:
- Cần nhấn mạnh tiêu chuẩn, kết hợp cơ cấu, chú ý đến vùng miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc.
- Số lượng Ban Chấp hành đủ số lượng để hoạt động có hiệu quả, giảm cấp phó.

2. Ban Kiểm tra:
- Thống nhất bầu Ban Kiểm tra tại Đại hội. Ban Kiểm tra độc lập với Ban Chấp hành của Hội.
- Tiêu chuẩn Ban Kiểm tra nhấn mạnh sự trung thực, khách quan, trong sáng.
- Số lượng không nhiều hơn Ban Chấp hành, chỉ có 02 cấp phó.

3. Về quy trình lấy ý kiến nhân sự:
Lấy ý kiến từ dưới lên về nhân sự Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm căn cứ xác định mức độ tập trung phiếu. Thực hiện đúng theo Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư Quy định về “tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật”.

4. Nhiệm vụ của Đại hội cơ sở:
- Thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đại hội
- Góp ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo Hội.
- Bầu Ban Chấp hành Chi hội, Liên chi hội.
- Bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên. Việc bầu Đại biểu dự Đại hội cần có tiêu chí là những Đại biểu tiêu biểu về chính trị, tư tưởng và hoạt động nghề nghiệp, trách nhiệm xây dựng Hội.

III. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GỒM:
- Tiểu Ban Văn kiện
- Tiểu Ban Điều lệ
- Tiểu Ban Tổ chức: gồm các tổ giúp việc
   + Đại hội cơ sở
   + Tổ chức vật chất
   + Tuyên truyền
   + Xây dựng quy chế Đại hội, quy chế Bầu cử

Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Thông báo này để thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội.

Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn