Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...         

Vận động VHNT, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về Văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân

26/08/2016 5:08:30 CH

Kế hoạch vận động văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ quyết đại hội XII  của Đảng,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các nghị quyết chuyên đề về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VII) về “ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;  Nghị quyết số 23- NQ /TW ngày 16/6/2008  của Bộ Chính trị về” tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”;  Nghị quyết số 33-NQ/TW  ngày 19/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân chung tiến lên hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới; Thực hiện kế hoạch số 883/KH-CT của Tổng Cục Chính trị về “Tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học,  nghệ thuật và báo chí quân đội giai đoạn 2016 - 2020”;  Thực hiện đề án xây dựng Cục Chính trị Hải quân hiện đại giai đoạn 2016 2020; phát huy kết quả “Cuộc vận động sáng tác VHNT giai đoạn 2010-2015 và các hoạt động văn hóa trọng điểm của Quân chủng Hải quân trong 5 năm qua,  Cục Chính trị HQ  xây dựng kế hoạch vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân chủng Hải quân giai đoạn 2016 2020 như sau: 

A. Mục đích, yêu cầu
- Thông qua giá trị của tác phẩm văn học nghệ thuật vào các hoạt động văn hóa để tuyên truyền hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đến với đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; góp phần tạo bước phát triển mới trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí trong Quân chủng, giai đoạn 2016 - 2020.

- Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, đẩy mạnh phong trào sáng tác viết về điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gương người tốt việc tốt, kỷ niệm sâu sắc trong đội bộ đội. Tiếp tục phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khắc họa đậm nét hình tượng “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, đưa văn hóa, văn học nghệ thuật thấm sâu vào đời sống tinh thần của bộ đội; tổ chức các hoạt động văn hóa đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, chú trọng cả bề rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội; thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng năm và cả giai đoạn, tránh phô trương hình thức. 

- Củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng- văn hóa, chủ động đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “ diễn biến hòa bình”,  thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa” và bản sắc văn hóa Việt Nam.  Tích cực phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, gây chia rẽ tình đoàn kết quân dân, phi chính trị hóa Quân đội của các thế lực thù địch. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội Văn học Nghệ thuật TW, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN, báo Quân đội nhân dân, Trung tâm PT-TH Quân đội, Đài PT-TH địa phương, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc và đẩy mạnh cuộc vận động “ Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú trong Quân chủng, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tạo sức mạnh tổng hợp, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành mọi nhiệm vụ giao.

B. Nội dung hoạt động
I. Đẩy mạnh phong trào sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài“bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”
Mục tiêu:
- Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và chất lượng nghệ thuật. Khắc họa đậm nét hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”, làm sâu sắc thêm truyền thống & chiến công tiêu biểu của Hải quân NDVN; phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ HQ trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

- Nâng cao chất lượng, tăng cường số lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về các thể loại, hình thức nghệ thuật, trọng tâm là đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đưa vào dàn dựng, biểu diễn, in đĩa - ấn phẩm văn hóa. Cùng với việc đầu tư cho các tác giả sáng tác hợp xướng, khí nhạc, sân khấu, mỹ thuât, báo chí …, cần chú trọng sáng tác các tác phẩm mang hơi thở mới, nhịp sống mới,  thể hiện tình cảm gắn bó mật thiết quân dân, tinh thần đoàn kết,chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảoTổ quốc. Phấn đấu có nhiều tác phẩm, ấn phẩm, bài viết, bài báo, vở diễn, chương trình nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng nghệ thuật cao, gắn bó với đời sống sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Động viên các tác giả trong và ngoài Quân đội tích cực sáng tác các thể loại nghệ thuật truyền thống như: Kịch nói, chèo, cải lương, ca kịch, kịch múa. Sáng tác nhiều tác phẩm phóng sự tài liệu, chuyên mục phát thanh - truyền hình có nội dung tốt, phản ánh kịp thời nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân chủng hiện đại, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao. Phấn đấu có nhiều kịch bản truyền thanh hay về người chiến sĩ Hải quân hôm nay phát thanh trên hệ thời sự chính trị (VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam ).

2. Nội dung

- Chủ đề tư tưởng: “Tổ quốc và Người chiến sĩ Hải quân”

- Nội dung trọng tâm: Ca ngợi tình yêu biển, đảo,  con tàu, nhà giàn  hình ảnh “ bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”. Phản ánh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,  kỷ niệm sâu sắc trong đội bộ đội,  nhật ký chiến sĩ; “ Những tấm gương bình dị mà cao quý”,  quảng bá tác phẩm viết về điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những  chuyển biến sâu sắc về tác phong công tác, rèn luyện kỷ luật, hành động  dũng cảm, ý chí quyết tâm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ca ngợi tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra,  vì nhân dân mà chiến đấu. Cổ vũ tinh thần đoàn kết dân tộc,  chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về biển, đảo,  bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Đồng thời phê phán thói hư, tật xấu, chống các biểu hiện tiêu cực trái với truyền thống của dân tộc, Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết quân dân, “phi chính trị hóa quân đội”, “diễn biến hòa bình”, “thúc đẩy tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Đảng, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Khai thác nội dung mới, sáng tạo ,đạt được giá trị chân, thiện, mỹ.

Thể loại sáng tác:

Về thể loại Văn học nghệ thuật
- Văn học: Tùy bút, bút ký, phóng sự, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, trường ca
- Mỹ thuật: Ký họa, hội họa, đồ họa, điêu khắc, tranh cổ động.
- Ảnh nghệ thuật: Ảnh chân dung, sinh hoạt, phong cảnh.
- Âm nhạc: Ca khúc, tổ khúc, khi nhạc.
- Múa: Múa độc lập, kịch múa, thơ múa
- Sân khâu: Tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch dài.
- Điện ảnh: Phim truyện, phim tài liệu

Về thể loại Báo chí: ( báo in, báo ảnh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử): tin, bài, ảnh, phòng sự, kịch bản câu chuyện truyền thanh, chuyện kể ở Đại đội.
Đối tượng:

Tác giả: Là công dân Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo trong và ngoài Quân đội, các cháu thanh thiếu niên Việt Nam.

3. Hình thức và biện pháp:
- Căn cứ kết quả phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, các cơ quán (VHTT&DL, TW Đoàn TNCSHCM, Báo Thiếu niên, Các Hội VHNT.TW; Văn hoạc, Mỹ thuật,  m nhạc,  m nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học NT dân gian, Điện ảnh; Bộ TT&TT, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN, Báo Quân đội, Trung tâm PT-TH Quân đội, Đài PT-TH địa phương), hàng năm Quân chủng Hải xây dựng kế hoạch tổ chức phát động sáng tá tới từng đối tượng cho phù hợp. Xây dựng kế hoạch mở trại sáng tác, mời các đồng chí có khả năng sáng tác và văn nghệ sĩ, nhà báo đi thâ nhập thực tế tại các đơn vị Hải quân trên đất liền, các đảo trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK 1 để tìm tư liệu sáng tác.
- Tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, cung cấp kịp thời thông tin cho các tác giả.
- Cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng: Căn cứ kế hoạch hàng năm của Cục Chính trị Hải quân để tổ chức phối hợp hoạt động. Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở VH, TT và DL địa phương nơi đơn vị đóng quân để lựa chọn nội dung chủ đề tổ chức phát động sáng tác.

4. Đơn vị thường trực:
- Về văn học nghệ thuât: Nhà Văn hóa Hải quân
- Về báo chí: Báo Hải quân Việt Nam

5. Đơn vị, cơ quan phối hợp
- Về thế loại văn học nghệ thuật: Phòng VHVN/Cục tuyên huấn/TCCT, Bộ VH, TT và DL, Các Hội văn học nghệ thuật của TW, TW Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và Báo Thiếu niên Tiền phong.
- Về thể loại Báo chí  (báo in, báo ảnh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) Bộ thông tin và truyền thông, các Báo, Đài trong và ngoài Quân đội, Đài PT - TH Trung ương và địa phương.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020

7. Tổ chức xét và trao giải thưởng 5 năm của Quân chung cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, các tập thể và cá nhân trong hoạt động VHNT, báo chí về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”
7.1. Mục tiêu: Động viên, khích lệ các bộ, CS, QNCN, CNVQP và các văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo, các cháu thiếu niên cả nước tích cực sáng tác về đề tài Người chiến sĩ Hải quân, chiến tranh cách mạng. Phấn đầu có nhiều tác phẩm xuất sắc, kịp thời tuyên truyền phục vụ bộ đội và nhân dân..

7.2 Biện pháp:
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn, Bộ văn hóa, Thể thao và DL, các Hội VHNT TW, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong, Bộ thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội từu trung ương đến địa phương để tổ chức phát động, vận động cán bộ, Chiến sĩ, QNCN, CNVQP, phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, công dân Việt Nam, các cháu thiếu niên tham gia sáng tác. Sau mỗi đợt phát động, xây dựng kế hoạch chấm, tổng kết và trao giải.

Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức tổng kết trao giải, cấp chứng nhận và tiền thường cho các tác phẩm đoạt giải. Tặng bằng khen cho các đơn vị văn hóa, Văn học nghệ thuật đã có thành tích xuất sắc trong sáng tác, tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân.

7.3  Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
Về hoạt động văn hóa nghệ thuật
- Đơn vị thường trực: Nhà Văn hóa Hải quân
- Đơn vị phối hợp: Cục Tuyên huấn, cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội VHNT của TW, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong
- Thời gian thực hiện: Đầu quý II năm 2020

Về hoạt động báo chí:
- Đơn vị thường trực: Báo Hải quân Việt Nam
- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Quân đội nhân đân, Đài PT -TH Quân đội, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
- Thời gian thực hiện: Đầu quí II năm 2020 (vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân)

II. Tổ chức tốt các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, đẩy mạnh công tác đào tao, tập huấn cán bộ, nhân viên ngành văn hóa; Đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa.

1. Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Quân chủng Hải quân và tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chùng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX.

1.1. Mục tiêu: Đánh giá, tổng duyệt phong trào văn hóa văn nghệ trong Quân chủng; góp phần giáo dục thẩm mỹ, cổ vũ phong trào thi đua toàn quân; giáo dục ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn quốc, tăng cường đoàn kết quân dân. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị.

1.2 Biện pháp:
Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ sáng tác, biểu diễn của các hạt nhân văn nghệ quần chúng, duy trì nền nếp các hoạt động văn nghệ theo Thông tư 104/TT-BQP. Phối hợp gửi phòng văn hóa VN/Cục Tuyên huấn, các cơ quan chuyên ngành nghệ thuật trong và ngoài đơn vị để tập huấn cho hạt nhân văn nghệ, phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật quần chúng.  Mời các nghệ sĩ đi thâm nhập thực tế viết bài và phổ biến tác phẩm.

Tổ chức trại sáng tác ca khúc, kịch ngắn, biên đạo múa và cách thức xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng. Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hóa văn nghệ ở các cấp theo Thông tư 104/TT-BQP

1.3 Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
- Đơn vị thường trực: Nhà Văn hóa Hải quân
- Đơn vị phối hợp:  Phòng VHVN,  cơ quan chính trị trực thuộc Quân chủng,  các Hội văn học nghệ thuật   TW, Bộ Văn hóa, TT và DL tổ chức lớp tập huấn, mở trại sáng tác, xây dựng chương trình tham gia liên hoan, hội diễn.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020

2. Nghiên cứu, tổ chức các hoạt động thư viện:
2.1 Mục tiêu: Thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu sách và đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc cho bộ đội. Xây dựng các mô hình, phương pháp tổ chức thu hút bạn đọc. Tìm hiểu phương pháp áp dụng tri thức đọc được ở sách vận dung vào công việc hàng ngày của bộ đội.

2.2 Biện pháp: Tổ chức trưng bày, tuyên truyền sách báo theo chuyên đề nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội, hoạt động nhân ngày sách Việt nam. Củng cố hệ thống phòng đọc, thư viện đơn vị cơ sở. Tổ chức thi tuyên truyền sách theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp giao lưu VHVN sinh động, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu, vận dụng các mô hình thu hút độc giả đến với sách để áp dụng vào thực tế của đơn vị. Lựa chọn, hợp đồng mua những đầu sách sát với nhiệm vụ vào cuộc sống của bộ đội. Tìm nguồn sách có chất lượng, phong phú nội dung thể loại và sát thực với đời sống bộ đội.

3. Đẩy mạnh Cuộc vận động “ Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong Quân chủng Hải quân, gắn với phòng trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”.

3.1 Mục tiêu: Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựn đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Phát huy truyền thông, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Trong bị đầy đủ, đồng bộ hệ thống phòng Hồ Chí Minh theo thông tư số 104/TT-BQP; nâng cao chất lượng hoạt động tổ công tác phòng Hồ Chí Minh. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt VHVN,  phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa,  tổ chức tốt các hoạt động văn hóa,  văn nghệ,  chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội.

3.2 Biện pháp:
- Phát huy sức mạnh tổng hợp,  đầu tư củng cố đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị hệ thống thiết chế văn hóa Quân đội. Tổ chức sơ kết CVĐ “ Xây dựng MTVH tốt đẹp,  lành mạnh, phong phú” trong QĐ, gắn với phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khen thưởng thành tích trong thực hiện cuộc vận động, giai đoạn 2012 - 2017.
- Các đơn vị xét công nhân “Đơn vị văn hóa” theo Hướng dẫn số 802/HD-CT ngày 12/6/2012 của TCCT.
-Tổ chức in ảnh phòng HCM, tiếp nhận tượng Bác Hồ của Cục Tuyên huấn cấp cho các đơn vị.
- Hướng dẫn, triển khai tổ chức trang trí thống nhất mẫu khánh tiết nhà sinh hoạt chung đại đội đủ quân trong toàn Quân chủng.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

3.3 Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
- Đơn vị thường trực: Nhà Văn hóa Hải quân
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa văn nghệ/ Cục Tuyên huấn, Cục VHCS/Bộ VH, TT&DL cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng, Phòng Doanh trại/ CHC

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các hạt nhân văn hóa văn nghệ
4.1 Mục tiêu.
- Bồi dưỡng cho cán bộ chính trị,  hạt nhân văn nghệ của Hải quân những kiến thức về chuyên ngành Văn học Nghệ thuật,  nâng cao khả năng sáng tác và biểu diễn các loại hình nghệ thuật; cung cấp kiến thức về lý luận quản lý văn hóa,  hoạt động văn hóa nghệ thuật,  văn hóa cơ sở, Phòng  Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.
- Phối hợp Hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan Cấp trên và đơn vị,  giữa các đơn vị trong quân chủng với phòng VHVN/ Cục Tuyên huấn và các cơ quan văn hóa nghệ thuật trong và ngoài Quân đội.

4.2. Biện pháp:
- Tuyển chọn hạt nhân, xác định nội dung, xây dựng giáo án chương trình.
- Nhà văn hóa Hải quân,  cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phòng VHVN/Cục tuyên huấn, các cơ quan văn hóa, trường văn hóa nghệ thuật ở trung ương và địa phương tổ chức tập huấn, đào tạo cho các hạt nhân văn nghệ.

4.3 Nội dung đào tạo, tập huấn:

Đào tạo
- Tuyển chọn các hạt nhân đi đào tạo ngắn hạn (3 đến 6 tháng) hoặc dài hạn tại các trường văn hóa nghệ thuật.

Tập huấn:
-  Nâng cao kiến thức lý luận văn học nghệ thuật,  nghiệp vụ công tác VHCS, hoạt động Phòng HCM
- Kỹ năng tổ chức các hoạt động thư viện,  sách báo,  thông tin tuyên truyền cổ động. phương pháp tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng.  Truyền đạt kiến thức,  học thuật sáng tác, biểu diễn các loại hình văn học nghệ thuật.
- Kỹ năng biên tập, xây dựng chương trình và viết kịch bản VNQC.

4.4 Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện: 
- Đơn vị thường trực: Nhà Văn hóa Hải quân, cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chung.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa văn nghệ/ Cục Tuyên huấn, các Cục trực thuộc/ Bộ VH, TT&DL, các Hội văn học nghệ thuật, các trường đào tạo văn hóa nghệ thuậ của trung ương và địa phương.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2020

5. Đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng Bảo tàng Hải quân
5.1 Mục tiêu
- Xây dựng bảo tàng Hải quân là một thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, tiêu biểu, có quy mô bảo tàng hạng II cấp quốc gia; có chức năng giới thiệu văn hóa quân sự Hải quân; phản ánh toàn diện, sâu sắc, có hệ thống, hài hòa và hấp dẫn về lịch sử truyền thống Hải quân.
- Là một trong những trung tâm văn hóa, khoa học thông tin của bộ đội Hải quân và nhân dân cả nước, đáp ứng nhu cầu về giáo dục, học tập, nghiên cứu lịch sử quân sự Hải quân của các tầng lớp nhân dân.

5.2 Hình thức, Biện pháp:
- Tổ chức khảo sát nhà truyền thống toàn Quân chủng làm cơ sở xây dựng đề án 2016 - 2025
- Thường xuyên đổi mới hệ thống trưng bày, kỹ thuật nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục  thu hút khách tham quan.
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng bộ sưu tập hiện vật gốc, lựa chọn hiện vật tiêu biểu trình các cấp có thẩm quyền xét công nhận bảo vật quốc gia.
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong Quân chủng  và các địa phương xây dựng và bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa quân sự gắn với truyền thống HQ.
- Tổ chức các hoạt động trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động để các hiện vật bảo tàng đến được với cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài Quân đội.

5.3 Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện
- Đơn vị thường trực: Bảo tàng Hải quân
- Đơn vị phối hợp: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-2020

6. Củng cố, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng Tổ, Nhóm hoạt động phòng Hồ Chí Minh
6.1 Mục tiêu
- Nhằm củng cố, đầu tư xây dựng phòng Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn doanh trại và mẫu thiết kế của Tổng Cục Chính trị; nâng cao khả năng tổ chức hoạt động của Tổ, Nhóm hoạt động phòng Hồ Chí Minh theo Quy chế của Tổng Cục Chính trị ban hành ngày 7/9/2009; bám sát thực tế, duy trì nền nếp, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về hoạt động phòng Hồ Chí Minh.

- Giúp người chỉ huy tiến hành công tác văn hóa, văn nghệ; thực hiện xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh và phong phú; tham gia hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thân, góp phần xây dựng con người mới trong lực lượng vũ trang và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

6.2 Hình thức, Biện pháp:
- Tổ chức khảo sát phòng Hồ Chí Minh toàn Quân chùng, làm cơ sở để tham mưu đề xuất sửa chữa, xây mới, đầu tư nội thất trang trí, vật tư hoạt động.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Tổ, Nhóm hoạt động phòng Hồ Chí Minh, thi phòng Hồ Chí Minh cấp Quân chủng.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng nội thất, vật tư được cung cấp và nền nếp hoạt động của Tổ, Nhóm hoạt động phòng Hồ Chí Minh.

6.3 Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
- Đơn vị thường trực: Nhà văn hóa Hải quân
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa văn nghệ/ Cục Tuyên huấn, Phòng Doanh trại, cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-2020

7. Đầu tư củng cố Nhà truyền thống, Phòng truyền thống.
7.1. Mục tiêu:
- Sắp xếp lại hệ thống Nhà, Phòng truyền thống trong Quân chủng, xác định mô hình thống nhất về quy mô xây dựng, nội dung hoạt động, hình thức trưng bày để phát huy tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho bộ đội.
- Tăng cường nguồn lực đầu tư, củng cố và phát triển hệ thống Nhà, Phòng truyền thống ở các đơn vị trong Quân chủng.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, là người chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà, Phòng truyền thống trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

7.2. Hình thúc, Biện pháp:
- Tổ chức khảo sát nhà phòng truyền thống đoàn quân chủng làm cơ sở xây dựng đề án 2016 - 2025.
-  Xây dựng cơ sở pháp lý:  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động: Hướng dẫn thực hiện tổ chức và hoạt động Nhà, Phòng truyền thống trong quân chủng.
- Xác định quy mô diện tích xây dựng mới: Xây dựng phải phù hợp với quy hoạch mặt bằng tổng thể của cơ quan, đơn vị.

 Tăng cường sưu tầm hiện vật, tổ chức tốt kế hoạch đón tiếp và tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị cho bộ đội và nhân dân.

7.3. Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
- Đơn vị thường trực bảo tàng Hải quân.
- Đơn vị phối hợp cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc quân chủng.
- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2020

8.  Đầu tư thiết bị, xây dựng phòng thu và tham gia hội diễn của Đoàn Văn công Hải quân:

8.1. Mục tiêu:
- Trang bị đồng bộ, củng cố hệ thống thiết bị phòng thu có chất lượng tốt.

- Nâng cao chất lượng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật theo đường lối Văn hóa nghệ thuật của Đảng. Kết hợp hài hòa giữa tính dân tộc và hiện đại; phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, đạt giá trị nghệ thuật cao, có tính giáo dục sâu sắc, phản ánh kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền biển đảo và đối ngoại  QS.

- Tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân đạt kết quả cao.

8.2. Biện pháp:
Căn cứ Quy hoạch các đơn vị nghệ thuật Quân đội và kết quả 4 năm thực hiện đề án để xây dựng kế hoạch tổ chức đầu tư giai đoạn 2 có phù hợp với nhu cầu thực tế của Đoàn.

Tổ chức huấn luyện chuyên môn trong nhạc sĩ, biên đạo múa và diễn viên và kỹ thuật viên âm thanh ánh sáng. Tập huấn đạo diễn nghệ thuật tổng hợp cho cán bộ chỉ đạo nghệ thuật, đầu tư trang thiết bị biểu diễn, tuyển chọn diễn viên có chuyên môn tốt biên chế về Đoàn.

8.3. Đơn vị thường trực, phối hợp và thời gian thực hiện:
- Đơn vị thường trực: Đoàn Văn công Hải quân.
- Đơn vị phối hợp: cục Tuyên huấn/ TCCT,  Hội âm nhạc  VN, Hội nghệ sĩ múa VN và trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội.
- Thời gian thực hiện: từ năm 2016- 2020  

C. Tổ chức thực hiện
I. Thành lập ban chỉ đạo:
Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân: Trưởng ban
Chỉ có Chủ Nhiệm Chính trị Hải quân: Phó trưởng ban
 Đồng chí Trưởng Phòng Tuyên huấn: Ủy viên
Đồng chí Tổng biên tập Báo Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính: Ủy viên
Đồng chí Trưởng phòng Doanh trại: Ủy viên

*. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:  Giúp Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải quân định hướng, theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch ”Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật Quân chủng giai đoạn 2016- 2020 và giải quyết những vấn đề nảy sinh; quyết định đầu tư tài trợ theo đề nghị của Ban tổ chức; quyết định thành lập các hội đồng chuyên môn, ban giám khảo và quyết định khen thưởng các hoạt động.

II. Thành lập ban tổ chức:
Đồng chí Phó Chủ Nhiệm Chính trị Hải quân: Trưởng ban
Đồng chí Trưởng phòng Tuyên huấn: Phó trưởng ban
Đồng chí Tổng biên tập Báo Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Trưởng phòng Tài chính: Ủy viên
Đồng chí Đoàn trưởng Đoàn Văn công Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Giám đốc Bảo tàng Hải quân: Ủy viên
Đồng chí Trưởng phòng Doanh trại: Ủy viên

*. Nhiệm vụ Ban tổ chức: Theo dõi, điều hành các nội dung kế hoạch hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật và báo chí Quân chủng giai đoạn 2016- 2020; thường xuyên tham mưu đề xuất những vấn đề nảy sinh, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét quyết định; căn cứ và tình hình nhiệm vụ CTĐ- CTCT hàng năm của Quân chủng, kế hoạch của Phòng Văn hóa/ Cục Tuyên huấn và các đơn vị phối hợp để tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp cho từng năm. Năm 2020 xây dựng kế hoạch tổng kết “ Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2016- 2020” và triển khai kế hoạch “Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân giai đoạn 2020 -2025”.

III. Các đơn vị thường trực: ( Nhà Văn hóa HQ, Báo Hải quân, Đoàn Văn công HQ, Bảo tàng HQ)
Trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành, căn cứ nội dung, mục tiêu, biện pháp, chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân chủng, các cơ quan chuyên ngành trong và ngoài Quân đội ở trung ương và địa phương để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về Ban tổ chức để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

IV. Các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân chủng
- Căn cứ kế hoạch “Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân chủng HQ,  giai đoạn 2016- 2020” và kế hoạch của cơ quan thường trực để phối hợp triển khai thực hiện.

- Thông báo, tuyên truyền, vận động các đơn vị trực thuộc cấp mình và mọi quân nhân, hạt nhân VHVN, cộng tác viên báo chí trong đơn vị tham gia sáng tác, tổ chức tốt các nội dung tập huấn, hoạt động văn hóa nghệ thuật theo kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan văn hóa, sở VH, TT và DL,  các hội VHNT, các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật, cơ quan báo chí địa phương nơi đơn vị đóng quân, cơ quan văn hóa cấp trên để phát động sáng tác, tập huấn và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Trong năm 2016 hoàn thành việc thành lập Tổ sáng tác văn học nghệ thuật, phân công cán bộ chính trị làm tổ trưởng và xây dựng kế hoạch hoạt động sáng tác cho từng quí và năm.

- Báo cáo kết quả về Ban tổ chức để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo.

D. Ngân sách bảo đảm
Căn cứ kế hoạch “Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí và tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Bộ tư lệnh Hải quân phê duyệt; Căn cứ kế hoạch CTĐ,CTCT hàng năm, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, sử dụng kinh phí ngành, hoạt động văn hóa trọng điểm, văn nghệ quần chúng theo dự toán hàng năm và quỹ của đơn vị; trên cơ sở nội dung hoạt động, thời điểm hoàn thành cụ thể, đơn vị chủ trì lập dự trù kinh phí báo cáo Thủ Tướng Bộ tư lệnh xin trích kinh phí Quân chủng, quỹ quà Trường Sa và kinh phí của các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện.

Cục Chính trị chính trình thủ tướng Bộ Tư lệnh xem xét, phê duyệt kế hoạch  để triển khai thực hiện.

Bộ Tư lệnh Hải Quân
Cục Chính trị
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn